Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

CLEAMEN 540 DEZI AP 1l/12 alkoholový dezinfekční prostředek

«
CLEAMEN 540 DEZI AP 1l/12 alkoholový dezinfekční prostředek
kód zboží: 00305000013
EAN: 8594011504746
DPH: 21%
bez DPH: 194,00
s DPH: 235,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
CLEAMEN 540 DEZINFEKCE PLOCH  Alkoholový dezinfekční prostředek je určen pro dezinfekci menších ploch jako jsou operační stoly, nástroje, zdravotnické prostředky, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim. Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí. Prostředek se používá NEŘEDĚNÝ. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99% vitálních forem mikroorganismů. Prostředek není parfemovaný. NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi): ethanol (CAS: 64-17-5): 20g propan-1-ol (CAS: 71-23-8): 40g UFI RT60-T01R-G009-206K