Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Cockpit sprey 400 ml citron SHERON

«
Cockpit sprey 400 ml  citron SHERON
kód zboží: 00309000084
EAN: 8594007964479
DPH: 21%
bez DPH: 88,00
s DPH: 107,00
dostupnost: skladem 5 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu Aromatizovaný, zanechá ve voze příjemnou vůni. Vytváří na ošetřeném povrchu antistatickou vrstvu, brání usazování prachu a nečistot. Sheron Cockpit spray citrón, 400ml Aromatizovaný, zanechá ve voze příjemnou vůni. Vytváří na ošetřeném povrchu antistatickou vrstvu, brání usazování prachu a nečistot. Ošetří a regeneruje interiérové části automobilu, zejména přístrojovou desku a ostatní plastové povrchy. Doporučená aplikace je nastříkat na hadřík a potom rozetřít na ošetřované plochy.

 

NEBEZPEČÍ H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H336 Může způsobit ospalost nebo závratě H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad  

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexan; Uhlovodíky, C8-C9, isoalkany Obsahuje více než 30% alifatických uhlovodíků, parfém.