Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Cockpit sprey 400 ml jablko SHERON

«
Cockpit sprey 400 ml  jablko SHERON
kód zboží: 00309000094
EAN: 8594007964486
DPH: 21%
bez DPH: 88,00
s DPH: 107,00
dostupnost: skladem 5 - 20 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Popis produktu
Aromatizovaný, zanechá ve voze příjemnou vůni. Vytváří na ošetřeném povrchu antistatickou vrstvu, brání usazování prachu a nečistot.

Sheron Cockpit spray jablko, 400ml
Aromatizovaný, zanechá ve voze příjemnou vůni. Vytváří na ošetřeném povrchu antistatickou vrstvu, brání usazování prachu a nečistot. Ošetří a regeneruje interiérové části automobilu, zejména přístrojovou desku a ostatní plastové povrchy. Doporučená aplikace je nastříkat na hadřík a potom rozetřít na ošetřované plochy.

 

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexan; Uhlovodíky, C8-C9, isoalkany Obsahuje více než 30% alifatických uhlovodíků, parfém.