Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Dr.DEVIL WC gel náhradní 400ml/16 + košíček APPLE 8264

«
Dr.DEVIL WC gel náhradní 400ml/16 + košíček APPLE 8264
kód zboží: 01100090_3
EAN: 8595025806031
DPH: 21%
bez DPH: 41,00
s DPH: 50,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-
Dr.DEVIL WC gel náhradní 400ml/16 + košíček APPLE 8264
WC gel Apple Fresh 3v1 svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.
Naplníme košíček a zavěsíme jej na okraj WC mísy. účinný při každém spláchnutí,pomáhá rozpouštět vodní kámen, provoní místnost

Standardní věty o nebezpečnosti :
H318 : Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 : Používejte ochranné brýle.
P310 : Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.