Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PN W5 GSM přípravek na mytí nádobí 5l

«
DOPORUČUJEME
PN W5 GSM přípravek na mytí nádobí 5l
kód zboží: 30150500076
EAN: 9908900863163
DPH: 21%
bez DPH: 120,00
s DPH: 146,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-

PN W5 GSM  prostředek na mytí nádobí 5 l  účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty. Má dobrou mycí a odmašťovací schopnost a zanechává nádobí lesklé. Vyrobené ve vysoké kvalitě pro německý trh. Super koncentrace účinných látek 15-30% . (například originál JAR má 5-15% účinných látek) PŘEDNOSTI   extra hustý dokonalý lesk a čistota vysoký podíl účinných látek a enzymů

POUŽITÍ Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.                Bezpečnostní upozornění Výstražný symbol nebezpečnosti:  GHS07                    Signální slovo: VAROVÁNÍ      Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.      Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.        P280 Používejte ochranné brýle.        P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.        P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.