Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

PROFIMAX Jumbo cleaner 20l k odstraňování silných nečistot

«
přeprava pouze ČP
PROFIMAX Jumbo cleaner 20l  k odstraňování silných nečistot
kód zboží: 00305000075
EAN: 5907542741369
DPH: 21%
bez DPH: 2 085,00
s DPH: 2 525,00
dostupnost: 3 až 10 dnů
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ kanystr
-

PROFIMAX Jumbo cleaner 20l koncentrovaný prostředek k odstraňování silných nečistot

- vysoce alkalický prostředek k důkladnému odstaňování mastných nečistot od olejů, maziv, stop po gumě z pneumatik a obuvi, k čištění karosérií, automobilových plachet apod
- je určený k použití na voděodolné povrchy odolné na alkálie jako betonové podlahy, přírodní i umělý kámen, PVC,stěny, části strojů, auta a motory
- může být použit k ručnímu, strojnímu i vysokotlakému mytí

účinně odstraňuje mastný olej a tukové nečistoty
gumové stopy z pneumatik a bot
pro čištění částí strojů a motorů
pro mytí karoserií a autoplachet

Koncentrace 0,5 % - 5 % podle stupně znečištění čištěného povrchu. V případě odolných, silných nečistot použijte koncentraci 5% - 100%. Předmáčení (nástřik) čištěných ploch usnadňuje odstranění nečistot. 
Neaplikujte na povrchy citlivé na alkálie, v případě pochybností vyzkoušejte na nenápadném místě.

Nebezpečné látky uváděné na obalu výrobku podle čl. 18 odst. 3b) nařízení (ES) č. 1272/2008:
2-aminoethanol
hydroxid draselný
alkoholy, C6-12, ethoxylované

Údaje o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny:
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.