Kategorie
ASC group - vše pro firmy - drogerie, papírové a průmyslové utěrky, ručníky (https://www.mydla.cz/)

Soda krystalická 1 kg /ks - balení 13 ks

«
Soda krystalická 1 kg /ks - balení 13 ks
kód zboží: 1507
EAN: 8585003930315
DPH: 21%
bez DPH: 27,00
s DPH: 33,00
dostupnost: více než 100 ks
PŘIDAT K POROVNÁNÍ DOTAZ KE ZBOŽÍ
+ ks
-

Krystalická soda na změkčení vody.

Prostředek na změkčení vody. Na namáčení silně znečištěných oděvů (pracovní oděvy, montérky). Vhodná do automatických praček. Zvyšuje účinnost pracího prášku. Zabraňuje usazení vodního kamene. Vhodná na přeplachování pivních trubek. Na úpravu pH v bazénech   Obsah sáčku: 1kg  

balení karton = 13ks

Obrázek je ilustrační Příprava a použití Návod k použití: na namáčení do 10 litrů vody přidat 60-80 g sody (polévková lžíce = 8 g sody). Látka může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.  CLP Regulation vykřičník - Varování Bezpečnostní varování Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.